Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Farský úrad

Farský úrad, Štefánikova 119, Krušovce

vdp. Mgr. Jozef Vlasák
038/5311130
0905409447

IMG-8621kostol

Bohoslužobný poriadok  –  32. nedeľa v Cezroč. Obd. - 2020

7.november, Sobota 31. týž. v Cezroč.obd.,  (Prvá sobota)

K.17:00  fatimská pobožnosť so sv. omšou obetovanou za + Valériu F e r e n č í k o v á, manžel Dezider (5.výročie) a rodičia z obidvoch strán 

8.november,  32. nedeľa v Cezroč. Obd.

K.8:00 + rodičia Aladár a Mária  H u b i n s k í   a starí rodičia z obidvoch strán

S.9:30 + Jozef Č i s l á k , manželka Jolana a syn Jozef

K.11:00 + Jaroslav Š u p a , starý otec Jozef Šupa,  matka Oľga a celá zosnulá rodina

Možnosť ísť na sv. spoveď sv. prijímanie:     Solčianky – 13:30

                                                                                H.Chlebany – 14:00

                                                                                Krušovce – 14:30

Okrem toho každý deň pred a po sv. omši.

9.november,Pondelok 32.týž.v Cezroč.obd.,  Výročie posviacky Laterán. baziliky

S.16:30 + Aladár H a n i n a   a manželka Mária

K.17:30  + Aurélia Č u h á k o v á  (30-dňová)

10.november, Utorok 32.týž. v Cezroč.obd., Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. C.

K.17:30 na úmysel ordinára

11.november, Streda 32.týž. v Cezroč.obd., Sv. Martina z Tours, biskupa 

K.17:30 za farníkov

12.november, Štvrtok 32.týž. v Cezroč.obd., Sv. Jozafáta, biskupa a muč.

K.17:30 + rodičia M r t v í k o v í, syn Štefan, dcéra Anna s manželom, zať a vnuk

13.november, Piatok 32. týž. v Cezroč.obd.,

K.17:30 + Jolana M a t ú š o v á (pri nedožitých 100-tých narod.), jej synovia Ján a Milan a manžel Michal

14.november, Sobota 32. týž. v Cezroč.obd., 

K.17:00 + Ivetka  (pri 10. výročí)

15.november,  33. nedeľa v Cezroč. Obd.

K.8:00 za farníkov

S.9:30 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

K.11:00 + MUDr. Aladár Š m o t l á k (30-dňová)

Nakoľko pokračuje čiastočný zákaz vychádzania a zhromažďovania, sv. omše budú i naďalej na dohodnuté úmysly s tým, že sa ich môžu zúčastniť štyria členovia rodiny, ktorá má úmysel sv. omše. Od budúceho týždňa budú bývať sv. omše v kaplnke. Všetky sv. omše sú prenášané cez You tube, farnosť Krušovce. Odporúča sa, aby sme sledovali sv. omšu v čase jej priameho slúženia. V decembri je ešte niekoľko voľných úmyslov v Krušovciach – záujemcovia sa môžu ohlásiť telefonicky.

Katolícke noviny sú k dispozícii v kaplnke, ktorá je otvorená celodenne, Keď sa dohodneme môžete prijať sviatosť pokánia aj Eucharistiu.

Od nedele poludnia, do pondelka polnoci, môžeme získať úplné odpustky pri návšteve katedrálneho chrámu, kde sa máme pomodliť Otče náš a Verím v Boha plus ostatné zvyčajné podmienky.

Budúcu nedeľu je 4.svetový deň chudobných. Sv. otec takto pozýva podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.

Veľmi pekne ďakujem všetkým dobrodincom za milodary na kostol. V týchto dňoch sa bude zabezpečovať inštalácia elektrického vedenia pre tzv. meteostanicu, ktorá bude zabezpečovať automatické zatváranie okien, ktoré by sa mali meniť ešte tento rok. Prosím modlite sa, aby bolo dobré počasie a podľa možnosti pomôžte aj finančne, či už priamo, alebo cez prevod na účet farnosti, ktorý bude uvedený na dverách kaplnky.

Ku chorým, ktorým sa zdravotný stav zhoršuje – prosím neváhate ma zavolať v ktorúkoľvek hodinu.

Oznam otcov biskupov

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm," uviedol predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

"Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zároveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," dodal arcibiskup Zvolenský.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Otcovia biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Zbierka pre potreby Kňazského seminára v Nitre

Drahí bratia a sestry,

 pri dnešných svätých omšiach sa mala konať zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Nakoľko to pre súčasnú pandemickú situáciu nie je možné, dávame Vám k dispozícii číslo bankového účtu Kňazského seminára sv. Gorazda, na ktoré je možné poslať dobrovoľný príspevok.

 Bohoslovci a predstavení seminára Vám ďakujú za všetky Vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne dary, ktorými napomáhate novým kňazským povolaniam. Rovnako aj oni na Vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši v stredu, ktorá je obetovaná za dobrodincov nášho seminára.

 V tomto akademickom roku sa v našom seminári pripravuje na kňazstvo 54 bohoslovcov. Z toho 12 za banskobystrickú diecézu, 19 za nitriansku diecézu,  22 za žilinskú diecézu a jeden za trnavskú arcidiecézu. Okrem toho 3 bohoslovci v tomto roku absolvujú pastoračný ročník.

 Kňazský seminár v Nitre si v tomto roku pripomína 30. výročie od svojho obnovenia a zároveň 305 rokov od svojho vzniku.

 Číslo bankového účtu:

VÚB - SK02 0200 0000 0035 4457 2553

Miroslav Šidlo

vicerektor

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

 

Upozorňujeme na úplné odpustky v prospech zosnulých:

Úplné odpustky pre duše v očistci

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

  1. a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;
     
  2. b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým.

Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou.

Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu.

|Linky duchovnej pomoci

V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou koronavírusovou pandémiou na Slovensku, od stredy 21. októbra 2020 obnovuje Nitrianske biskupstvo telefónne linky pre poskytovanie duchovnej pomoci a podpory veriacim Nitrianskej diecézy.

Linky budú k dispozícii denne od 9,00 do 18,00 hod.  Čísla liniek: 0910 842 511,  0910 842 512,  0910 842 513.

Linky sú jedným z príspevkov biskupstva do súboru opatrení v záujme zmierňovania následkov stavu zapríčineného koronavírusovou pandémiou a opatreniami prijatými pre elimináciu jej šírenia. Na to doplatia zvlášť ľudia, ako sú kresťanskí seniori, osamelí, či chorí, ktorí sa ťažko zmierujú s tým, že vzhľadom k prijatým opatreniam sa v tomto období nemôžu dostať ani do kostolov, ktoré boli často ich jediným útočiskom, miestom pre spoločenské stretávanie, či prameňom, kde čerpali posilu a zmysel pre svoj život v kresťanskej viere. Na telefónnych linkách budú preto denne k dispozícii kňazi, ktorí budú pripravení viesť duchovné rozhovory s tými, ktorí budú cítiť potrebu porozprávať sa s nimi, aby sa im ľahšie znášali dni plné samoty, strachu, obáv, beznádeje, či odlúčenia od spoločenstva Cirkvi. Zriadenie telefónnych liniek duchovnej pomoci a podpory je prejavom ľudskosti, kresťanskej solidarity, ale aj povinnosti Cirkvi byť blízko pri tých, ktorí to v ťažkých chvíľach potrebujú. Prosíme preto volajúcich, aby linky nezneužívali, ale využívali v záujme duchovnej pomoci. Zároveň prosíme o trpezlivosť, ak by bola niektorá z liniek nedostupná, nakoľko kňazi, ktorí ich obsluhujú si popritom musia plniť aj svoje kňazské povinnosti na miestach, kde sú v rámci pastorácie zaradení.