Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt financovný z EÚ

projekt-rop  projekt-euprojekt-sr

Modernizácia a revitalizácie historického centra a záujmového územia centra obce Krušovce

 

Operačný program: Regionálny operačný program

Prioritná os: Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1 a, Regenerácia sídiel – samostatne orientované projekty

Dátum vyhlásenia výzvy: 16.03.2009

Dátum prijatia žiadosti: 28.05.2009

Dátum registrácie žiadosti: 29.05.2009

Žiadosť výberovou komisiou odporúčaná na schválenie: 21.08.2009

Oznámenie o začatí verejného obstarávania na dodávateľa zverejnené vo vestníku:04.02.2010

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 24.02.2010

Ukončené verejné obstarávanie na výber dodávateľa: 29.03.2010

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 04.05.2010

Zmluva o dielo: 09.06.2010

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 17.08.2010

Začiatok stavebných prác: 14.06.2010

Ukončenie stavebných prác: 31.08.2010

Kolaudácia stavby: 13.06.2011, 02.08.2011

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Hviezdoslavova, chodník a dažďová kanalizácia

Rekonštrukcia parku – Komunikácia, spevnené plochy, chodník, mobiliár parku a verejné osvetlenie

Rekonštrukcia verejných priestranstiev:

Obecný úrad – Sadové úpravy, mobiliár parku, spevnené plochy

Pošta – Sadové úpravy, mobiliár parku, spevnené plochy

Zdravotné stredisko – Sadové úpravy, mobiliár parku, spevnené plochy

Námestie BUZNA – Sadové úpravy, mobiliár parku, spevnené plochy

Železničná stanica – Sadové úpravy, mobiliár parku, spevnené plochy

Autobusové zastávky

Ukončenie projektu: 31.08.2011

Celkové investičné výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali 558 879,78 EUR Spolufinancovanie projektu Európskou úniou bolo vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10 % čo predstavoval príspevok v sume 522 755,46 €. Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu obce vo výške 5 %, teda 36 124,32 €.

Skúsenosti s projektom:

Obec Krušovce má praktickú skúsenosť s vlastným projektom „Modernizácie a revitalizácie historického centra a záujmového územia centra obce Krušovce" v celkovom objeme finančných prostriedkov 565.864,86 Eur, pričom NFP predstavoval sumu 521.695,90 Eur a vlastné zdroje 44.168,96 €. Projekt sa realizoval v rámci ROP, Prioritnej osi 4 – Regenerácie sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, Kód výzvy: ROP-4.1a-2009/01. Keďže sme prešli takmer celým procesom, od podania žiadosti, procesu verejného obstarávania, cez samotnú realizáciu až po jej úspešné ukončenie a podanie záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu môžeme vysloviť názor, že celý proces by sa značne zjednodušil odbúraním administratívy, ktorá zaťažuje obce.

Určite sme uvítali, ako i mnohé obce, princíp decentralizácie v Regionálnom operačnom programe. Týmto sa všetko vybavovanie ohľadom projektov stalo dostupnejším a priblížilo sa obciam.

Skúsenosti z pôsobenia SO/RO pre ROP v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja máme iba pozitívne. Napriek zložitému procesu prípravy a zabezpečenia množstva dokumentov, ktoré boli potrebné pri podávaní žiadosti o NFP, hodnotíme spoluprácu so SO/RO pre ROP v Nitre ako veľmi dobrú.

Ivan Hubinský, starosta obce

 

FOTODOKUMENTÁCIA

 

Park

 

01

02

Ul. Hviezdoslavova

 

03

04

05

Verejné priestranstvá

 

06

07

08

09

10

Autobusové zástavky

 

11


12