Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavná kontrolórka obce

Funkciu hlavnej kontrolórky Obce Krušovce vykonáva: PhDr. Jana Petrášová

     Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, na 6 ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Pri výkone svojej funkcie plní najmä nasledovné úlohy:

 1. vykonáva kontrolu  zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov; 
 2. vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce;
 3. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce;
 4. kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva;
 5. vykonáva kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi;
 6. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým;
 7. kontroluje vybavovanie sťažností  doručených obci podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;   
 8. kontroluje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov;
 9. vykonáva kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20.000 €, za predchádzajúci rok, v zmysle § 18f, ods.1, písm. i) Zákona o OZ;
 10. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve;
 11. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení  18d Zákon o OZ a predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí;
 12. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku;
 13. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu;
 14. plní úlohu zodpovednej osoby v zmysle  § 10, ods. 1, zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

     Obec Krušovce, v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydala Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Za obec Krušovce úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní  hlavná kontrolórka.

   Písomné oznámenie sa podáva na adresu: Obec Krušovce, Hlavná kontrolórka obce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce. 

  Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu hlavnej kontrolórky: podnety@krusovce.sk

 

Plán kontrolnej činnosti

2024_I._polrok

2023_II._polrok

2023_I._polrok

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Rok 2023

Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20.000 €

Rok 2023

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plan HK I polrok 2023 Veľkosť: 175.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
Plan HK II polrok 2023 Veľkosť: 163.6 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
Plan HK I polrok 2024 Veľkosť: 175.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
Sprava o kontrolnej cinnosti_2023 Veľkosť: 260.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
Sprava_Prevody majetku_2023 Veľkosť: 200.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
Zasady podavania preverovania a evidovania oznameni Veľkosť: 484.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024