Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Určenie súpisného a orientačného čísla

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

Obec v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem toho, že určuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), mení alebo ich aj zrušuje a vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný  od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 • Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.
 • Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi - obec uloží pokutu až do 6 638 eur.

Ak obec vyhovie žiadosti o určenie (zmenu alebo zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla, tak ho určí zápisom do informačného systému registra adries a následne o tom písomne informuje žiadateľa.

Určenie súpisného a orientačného čísla budove

Potrebné doklady

 • žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na budovu (v zozname tlačív)
 • doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva) alebo doklad o inom práve k pozemku
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu, pri rozostavanej stavbe právoplatné stavebné povolenie
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia)
 • zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie)  
 • v prípade, ak žiadateľ o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu a stavebník nie sú totožné osoby, je potrebné predložiť doklad (overenú fotokópiu) na základe ktorej prešli práva zo stavebníka na žiadateľa

 

Poplatky

 • bez poplatku

 

Zrušenie alebo zmena súpisného a orientačného čísla budove

Potrebné doklady

 • žiadosť o zrušenie (zmenu) súpisného čísla a orientačného čísla na budovu (v zozname tlačív)
 • doklad o vlastníctve budovy (list vlastníctva) alebo doklad o inom práve k budove
 • zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla
 • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti - právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
 • kópia z katastrálnej mapy

Poplatky

 • bez poplatku