Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov) ak nemá platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Upozornenie

 • následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu obecným úradom je občan povinný dostaviť sa na OR PZ za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • Zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

 

 

Poplatky

 • správny poplatok 5,- € za vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte sa uhrádza priamo do pokladne obecného úradu

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Odhlásenie trvalého pobytu

Doterajší trvalý pobyt občana sa odhlási tým spôsobom, že sa občan prihlási na nový trvalý pobyt (napr. v zahraničí) a v mieste svojho doterajšieho pobytu túto zmenu nahlási a tým automaticky zaniká doterajší pobyt.

Upozornenie

 • následne po zaevidovaní tejto zmeny trvalého pobytu na obecnom úrade je občan povinný dostaviť sa na OR PZ za účelom odovzdania potvrdenia o tejto zmene a občianskeho preukazu.

Ak sa jedná o nový trvalý pobyt v inom meste/obci na Slovensku, príslušný úrad zabezpečí nahlásenie tejto zmeny do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu občana zaslaním odhlasovacieho lístka.

 

Prihlásenie prechodného pobytu

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov) ak nemá platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou   katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Poplatky

 • správny poplatok 5,- € za vystavenie potvrdenia o prechodnom pobyte (na požiadanie) sa uhrádza priamo do pokladne obecného úradu

Upozornenie

 • prechodný pobyt je obmedzený - min. 90 dní a max. 5 rokov

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení 

 

Vystavenie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz 
 • poplatky
 • správny poplatok v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

 

Zrušenie prechodného pobytu

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz
 • potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť (bolo mu vystavené v čase prihlásenia prechodného pobytu)

Upozornenie

 • prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený,
 • ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

Poplatky

 • bez poplatku

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 •  

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky (a odovzdá občiansky preukaz na OR PZ). Inak sa doterajší pobyt  zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt.

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, 
 • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti vydaný správou   katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu), právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní)
 • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi/manželke a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka

Poplatky

 • bez poplatku

Súvisiace predpisy

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení