Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatút knižnice

Š T A T Ú T

OBECNEJ KNIŽNICE v Krušovciach

 

Obec Krušovce ( Štefánikova 129, 956 31 Krušovce)

na základe zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona      NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.

§1

Právne postavenie knižnice

Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu (príp. organizačný útvar právnickej osoby zriadenej obcou), ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.                                                                                                                                                                          Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečení služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s regionálnou knižnicou – Tribečská knižnica Topoľčany, ktorá plní úlohu metodického centra  pre verejné knižnice v okrese Topoľčany.

§2

Poslanie knižnice

 1. Knižnica vytvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.                                                                                                                                                        
 2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou/ literárne stretnutia, besedy.../.

§3

Sprístupnenie knižničných fondov

 1. Knižničné fondy sú sprístupnené voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
 2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farby pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.                                                                                                  
 3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§4

Správa knižnice

 1. Za činnosť knižnice a hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
 2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.                                                                        
 3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu.  Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

§5

Hospodárenie knižnice

 1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
 2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad  hospodárenia s majetkom obce.                                                                                                      
 3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.

§6

Záverečné ustanovenie

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Krušovciach, dňa 14.12.2006 a nadobudol účinnosť dňom 29.12.2006.

 

 

 

V Krušovciach, dňa 14.12.2006                                                                                   Ivan Hubinský 

                                                                                                                                       starosta obce