Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zoznam tlačív

Vyúčtovanie_jednorazovej_DvHN_(2)

Žiadosť_o_poskytnutie_jednorazovej_DvHN_občanovi

Daňové_priznanie_tlačivo

Potvrdenie_o_podani_priznania

žiadosť_o_určenie_súpisného_a_orientačného_čísla_neskolaudovanej_budove

žiadosť_o_určenie_súpisného_a_orientačného_čísla_skolaudovanej_budove

žiadosť_o_zmenu_súpisného_a_orientačného_čísla

žiadosť_o_zrušenie_súpisného_a_orientačného_čísla

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

Žiadosť o kolaudáciu staby - rodinný dom, prístavba, rekonštrukcia, nadstavba atď - občania

Žiadosť o kolaudáciu stavieb - podnikatelia

Žiadosť o overenie pasportu stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie reklamných zariadení

Žiadosť o rozkopávku

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny

Žiadosť o územné rozhodnutie - občania

Žiadosť o územné rozhodnutie - podnikatelia

Žiadosť o vydanie súhlasu k malému zdroju znečistenia ovzdušia

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončen

Žiadosť stavebné povolenie - podnikatelia

Žiadosť o stavebné povolenie - občania

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť_o_zabezpečenie_odvozu_zmesových_komunálnych_odpadov_pre_fyzické_osoby_podnikateľov_a_právnické_osoby

Oznámenie_o_zmene_alebo_zániku_poplatkovej_povinnosti_k_miestnemu_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady