Obec Krušovce

Nový obecný úrad

Obec Krušovce, ktorá patrí medzi najväčšie v okrese Topoľčany s počtom obyvateľov 1871 (za posledné volebné obdobie 2003 – 2006 pribudlo viac ako 100 obyvateľov) mala určite najhoršie podmienky na zabezpečenie prác, ktoré sa teraz vyžadujú na obecných úradoch. V súčasnosti je tu spoločný stavebný úrad, opatrovateľská služba pre obce Horné Chlebany, Norovce a Solčianky. Obecný úrad, ktorý je v budove kultúrnehodomu, bol daný do prevádzky v r. 1962. Od tej doby sa prakticky nič nezmenilo, len všetko zostarlo a nebolo funkčné. Hlavne soc. zariadenia boli úplne nevyhovujúce. Veď priestory, ktoré mali necelých 50 m2 hovoria za všetko. Prakticky po mesiaci, od nástupu do funkcie sa p. starosta obce Ivan Hubinský rozhodol predložiť pred OZ návrh – štúdiu na prestavbu a prístavbu OcÚ, ktorý bol prijatý. Po vypracovaní projektu a vydaní stavebného povolenia sme požiadali o finančné prostriedky. Po dvoch neúspešných žiadostiach sme sa rozhodli uskutočniť uvedenú stavbu z vlastných finančných prostriedkov. Stavba sa začala realizovať v letných mesiacoch v r. 2005. Úplne bola dokončená koncom novembra 2006. Od nového roku 2007 sa v nej začalo úradovať v nových veľmi pekných priestoroch. Nezabudlo sa ani na imobilných občanov, ktorí budú môcť navštíviť OcÚ, kde je zabezpečený bezbariérový vstup. Na OcÚ je aj klimatizácia, nové kúrenie, ktoré nahradilo nevyhovujúce gamaty. Celkove bolo preinvestovaných aj so zariadením 2,8 mil. Sk. V prípade realizácie stavby dodávateľským spôsobom by určite stála viac ako 4. – 5. mil. Sk. Starosta obce chce týmto poďakovať všetkým pracovníkom OcÚ, ako i pracovníkom, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť za ochotu zveľaďovať obec Krušovce. Verí, že nové pracovné priestory, vytvoria lepšie podmienky na prácu a spokojnosť našich občanov, o ktorých hlavne ide.obu

Obec Krušovce ako úspešný žiadateľ o dotáciu v rámci predkladaného projektu z názvom „Vylepšenie bezpečnosti chodcov pri ceste I/64 v obci Krušovce“ týmto oznamuje verejnosti, že bude realizovať v obci Krušovce tri nové priechody pre chodcov a tri jestvujúce zrekonštruuje, pričom na všetkých zabuduje adekvátne osvetlenie. Ďalej vyznačí, pre zvýšenie bezpečnosti detí a mládeže, Bezpečnostnú školskú zónu. V oboch smeroch v obci sa zabudujú dva merače na dodržiavanie povolenej rýchlosti.

Tento projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Ivan Hubinský
starosta obce