Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výsledok obchodnej verejnej súťaže

Dátum: 29.01.2024
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Výsledok obchodnej verejnej súťaže

Pohostinstvo na futbalovom ihrisku

Obec Krušovce oznamuje výsledok obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce: časť budovy (kabíny) súpisné číslo 191 o výmere 70 m2 (nebytové priestory - pohostinstvo so spoločenskou miestnosťou a skladom) nachádzajúcej sa na pozemku par. registra CKN č. 1436 zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Krušovce, vedenej na Liste vlastníctva č. 989 a priľahlých exteriérových priestorov so sedením o rozlohe 44 m2 na pozemku parc. registra CKN č. 1437/1 ostatná plocha, kat. územie Krušovce, vedenej na Liste vlastníctva č. 989, na futbalovom ihrisku.

Najvhodnejšiu ponuku predložila: M2M, s. r. o., Topoľová 2317/40, 955 01 Topoľčany, IČO 51 830 914, s ponúknutou cenou: 230,00 € / mesačne