Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľba Hlavného kontrolóra Obce Krušovce

SÚBOR
Dátum: 05.09.2022
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Voľba Hlavného kontrolóra Obce Krušovce

19.10.2022

Obec Krušovce

vyhlasuje

Voľbu Hlavného kontrolóra Obce Krušovce na deň 19.10.2022 v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Uznesením OcZ č. 449/2022 zo dňa 11. augusta 2022

Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;

Zákonná požiadavka na výkon funkcie hlavného kontrolóra: bezúhonnosť

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (nie sú podmienkou pre účasť vo voľbe): min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej územnej samosprávy; znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni.

Náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov: osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresa na doručovanie písomností ak je iná ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje uchádzača /e-mail., telef. kontakt/;

Povinné prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

  • písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení EU o GDPR na účel vykonania voľby Hlavného kontrolóra Obce Krušovce;
  • úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov;
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov;
  • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície
  • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
  • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej  vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce;
  • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;

Miesto a spôsob doručenia prihlášok: Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi treba predložiť do určeného termínu poštou na adresu Obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce alebo osobne do podateľne Obecného úradu Krušovce s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ". Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Uzávierka prihlášok je dňa 05.10.2022 (t. j. v stredu) do 16.00 hod.

Deň nástupu Hlavného kontrolóra Obce Krušovce do zamestnania je 11.12.2022; pracovný úväzok -  35%.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Voľba Hl. Kontr. Obce Krušovce Veľkosť: 619.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.9.2022