Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku

Dátum: 09.10.2020
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský

par. reg. CKN č. 238/23

Obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Krušovce č. 206/2020 zo dňa 30.09.2020 zverejňuje zámer dlhodobého prenájmu pozemku Obce Krušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nehnuteľnosť evidovanú na LV č. 989 v k.ú. Krušovce, parcelu registra C KN č. 238/23 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 181 m2.

 

Dôvod hodného osobitného zreteľa:

František Peter,                                  Topoľčany, požiadal o dlhodobý prenájom novovytvorenej parcely č. 238/23 z dôvodu užívania tejto nehnuteľnosti v súvislosti s  začatím jeho podnikania a využívaním pozemku na parkovanie.

 

Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Obce Krušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania ďalšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krušovce. V zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia č. 5/2019 o určovaní ceny za prenájom a predaj nehnuteľného majetku a postup pri prevode nehnuteľného majetku Obce Krušovce na iné právnické a fyzické osoby bude cena za prenájom 1m2 v sume 1,50 Eur.