Výberové konanie

Výberové konanie
Riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ
14.05.2019
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský

Obec Krušovce

podľa § 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škola s materskou školou Cyrila a Metoda446, Krušovce

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľa Základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z.z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu maximálne 4 strany)
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 7. júna 2019 do 12.00 hod. na adresu Obec Krušovce, Štefánikova 129/350, 956 31 Krušovce.

Obálku označte heslom  „Výberové konanie  - Základná škola s materskou školou Krušovce".

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené najneskôr 7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového konania zaradené.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.