Obec Krušovce

Podanie daňových priznaní

Podanie daňových priznaní
Do 31. januára 2019

Obecný úrad Krušovce upozorňuje občanov, u ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností v roku 2018, že je potrebné podľa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), všetky zmeny vyplniť na daňových priznaniach a doručiť ich na obecný úrad do 31.01.2019.

Čo je predmetom dane z nehnuteľností na rok 2019?

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

Aké je zdaňovacie obdobie dane z nehnuteľností?

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností je kalendárny rok. Špecifikum tejto dane je, že sa platí za zdaňovacie obdobie dopredu. Uvedené znamená, že daň, ktorú daňovník zaplatí v roku 2019 sa vzťahuje na kalendárny rok 2019.

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností na rok 2019?

Daň z nehnuteľností na rok 2019 platí každý daňovník, ktorý v roku 2018 a v rozmedzí dátumov od 2.1.2018 do 1.1.2019 (vrátane) bol vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane (t. j. pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru).

Daňovník, ktorý sa stal dňa 1.1.2018 vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, zaplatil už daň na rok 2018, to znamená, že uvedený daňovník na rok 2019 platí daň z nehnuteľností, ale ak nedošlo k žiadnym zmenám, daňové priznanie už nepodáva (nakoľko podal už daňové priznanie na rok 2018).

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Daňovník podáva daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová povinnosť k danej nehnuteľnosti. V prípade, ak v ďalšom zdaňovacom období vznikne daňovníkovi nová daňová povinnosť, resp. zanikne daňová povinnosť (napr. stal sa vlastníkom novej nehnuteľnosti), podáva čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak sa v nasledovnom zdaňovacom období, už nič nezmení, tak daňovník nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára 2019.

Na osobitné prípady, a to nadobudnutie nehnuteľnosti dedením a nadobudnutie nehnuteľnosti dražením sa nevzťahuje vyššie uvedený termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Daňovník podáva buď daňové priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti..

Kedy vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára 2019, ak sa v roku 2018 daňovník stal:

  • vlastníkom,
  • správcom,
  • nájomcom,
  • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. V prípade, ak daňovníkovi vznikne daňová povinnosť 1. januára 2019, daňová povinnosť mu vzniká týmto dňom. To znamená, že ak sa daňovník stane napríklad vlastníkom nehnuteľnosti 1.1.2019, platí daň už od 1.1.2019. Ak by sa daňovník stal napríklad vlastníkom nehnuteľnosti 2.1.2019, platí daň až od 1.1.2020.

Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra 2018, ak daňovníkovi v roku 2018 zanikne:

  • vlastníctvo,
  • správa,
  • nájom,
  • užívanie

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Súbory na stiahnutie

Daňové priznanie tlačivo 1022.2 kB pdf 21.1.2019
Potvrdenie_o_podani_priznania 166.5 kB pdf 21.1.2019