Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Knižničný a výpožičný poriadok 2017

Knižničný a výpožičný poriadok

 1. Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby po predložení občianskeho preukazu, pasu, alebo iného hodnoverného dokladu.
 2. Používateľom sa občan, cudzí štátny príslušník stáva zaregistrovaním a vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.
 3. Členstvo v knižnici zaniká: a/ odhlásením používateľa                                                                                                                  b/ neobnovením členstva po uplynutí 12 mesiacov                                                                                c/ hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku                             Pri zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú.
 4. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje používateľa užívať služby knižnice. Registračné poplatky na 12 mesiacov:    • dospelí, študenti, dôchodcovia 0,80 €                                                                                                • deti a mládež do 15 rokov 0,40 €
 5. Čitateľský preukaz je neprenosný, jeho platnosť je potrebné každých 12 mesiacov obnovovať. Platí len v tej knižnici, v ktorej bol vydaný a pre používateľa, na ktorého meno bol vystavený. Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá používateľ.
 6. Stratu preukazu je používateľ povinný bezodkladne oznámiť knižnici. Pri strate preukazu zaplatí používateľ za jeho nové vydanie manipulačný poplatok 0,50 €.
 7. Ak používateľ zmení bydlisko, meno, povolanie, alebo školu je povinný túto zmenu oznámiť knižnici.
 8. Používateľ má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice.
 9. Používateľ je povinný zachovávať knižničný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na udržovanie poriadku a ochrany majetku knižnice. Vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovávať ticho a poriadok.
 10. Používateľom sa požičiavajú knihy po vyplnení predpísaných tlačív a predložení platného čitateľského preukazu.
 11. Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenia pred poškodením. Za poškodenie sa považuje vystrihovanie časti kníh, novín a časopisov a písanie rozličných poznámok, vyberanie príloh a tabuliek.
 12. Používateľ môže mať súčasne vypožičané 3 dokumenty.
 13. Čitateľ si nemôže požičať Ďalšie knihy, kým nevráti knihy požičané.
 14. Výpožičná lehota pre absenčné vypožičiavanie kníh je jeden mesiac.
 15. Ak používateľ nevráti vypožičané knižné jednotky v stanovenom termíne, knižnica ho písomne upomenie.
 16. Poplatok za I. upomienku je 0,50 €                                

                           II. upomienku je 1,00 €

                          III. upomienku je 3,00 € 

                       výzva pred exekúciou 4,50 €  

Ak čitateľ nevráti knihy ani po troch upomienkach, je knižnica povinná vymáhať ich vrátenie, resp. náhradu škody súdnou cestou na náklady čitateľa.

 1. Používateľ je povinný nahradiť poškodenú, alebo stratenú knižničnú jednotku:
 • uvedením do pôvodného stavu
 • finančnou náhradou, ktorá môže dosiahnuť 5-10 násobok pôvodnej ceny knihy.