Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o odpade

Dátum: 22.02.2019
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Informácia o odpade

Zmena miesta

Obecný úrad Krušovce oznamuje, že si môžu občania vyviesť primerané množstvo drobného stavebného odpadu do vyhradeného miesta pri futbalovom ihrisku.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác nehnuteľností, vykonávaný fyzickou osobou maximálne množstvo pre uloženie tohto druhu odpadu je 1 m3/domácnosť/rok pre občana Obce Krušovce, ktorý sa preukáže platným občianskym preukazom.

Pri väčších množstvách si každý občan rieši odvoz tohto odpadu na vlastné náklady súkromne – objednaním veľkoobjemného kontajnera!!!

Otváracie hodiny sú v stredu a sobotu od 10 hod. do 17 hod. Žiadame o dodržiavanie uvedených hodín!!!

Na vyhradené miesto sa nesmie ukladať:

1.Plasty (sú na to určené kontajnery (Žlté), iba v prípade ak sú stlačené a v plastovom vreci)

2.Sklo biele, farebné (sú na to určené kontajnery (Zelené), sklo sa netriedi podľa farby

3.Domový odpad, ktorý patrí do smetnej nádoby–zmiešaný odpad

4.Pneumatiky – tie majú zberné miesta v pneuservisoch!

5.Zvierací trus

6.Viacvrstvové kombinované materiály - VKM a kovové obaly (sú na to určené kontajnery - Červené)

7.Elektroodpad - obec bude počas roka vykonávať zber tohto odpadu (informovanie bude prostredníctvom obecného rozhlasu, na internetovej stránke obce a v káblovej televízii).

Obecný úrad ďalej oznamuje, že pri Výkupni zberných surovín je vytvorené miesto pre dočasné uloženie Biologického odpadu, teda pre odpad zo záhrad, ako sú konáre, listy, tráva a podobne. Tento druh odpadu môžete vyvážať tiež v stredu a sobotu od 10 hod. do 17 hod. Žiadame o dodržiavanie uvedených hodín!!!

_____________________________________________________________________________________________________________

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v Obci KRUŠOVCE v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Komunálny odpad za rok 2018 (uvádzaný v tonách)

Zmesový komunálny odpad (200301) 368,43

Objemný odpad (200307)                     113,59

SPOLU                                               482,02

 

Vytriedené zložky komunálneho odpadu za rok 2018 (uvádzané v tonách)

Papier a lepenka (200101)                    17,26                                                              

Sklo (200102)                                      18,26                          

VKM (200103)                                    0,11                            

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (200108)          1,02                           

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (200123) 0,5                             

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (200135)    0,24    

Plasty (200139)                                    16,20                          

Kovy (200140)                                    1,902                              

SPOLU                                               55,492                        

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 10,32 %