Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9

Dátum: 17.01.2023
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9 – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania


Navrhovateľ, Venom-CC, s.r.o., Železničiarska 408/16, 955 01 Topoľčany, IČO 36 822 957 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 10. 01. 2023 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 3správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

MŽP SR Vám podľa § 29 ods. 6 zákona, ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu a ako dotknutej obci zasiela informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-cinnostou-r9

Zároveň na tejto adrese MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona.

V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) doručuje list MŽP SR v elektronickej forme a v súlade so zákonom doručuje MŽP SR dotknutej obci prílohu v listinnom vyhotovení. Lehoty pre dotknutú obec budú plynúť odo dňa doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti doručením poštovou prepravou.


MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona do 10 dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zverejnila v celom rozsahu dokumentáciu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec informuje verejnosť o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.


Zároveň MŽP SR žiada dotknutú obec, aby zabezpečila sprístupnenie celého rozsahu dokumentácie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.


Podľa § 29 ods. 9 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti obcou) do 10 pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.


Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.