Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer - „VÝROBNO-SKLADOVÝ AREÁL PO-TO"

SÚBOR
Dátum: 20.06.2022
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Zámer - „VÝROBNO-SKLADOVÝ AREÁL PO-TO

Zámer - „VÝROBNO-SKLADOVÝ AREÁL PO-TO"

Navrhovateľ REDE-PROJECT, s.r.o., Koprivnická 3401/9G 841 01 Bratislava IČO: 47495367 v zast. ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/A, Bratislava 841 07 predložil dňa 05.06.2022 Okresnému úradu Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 a § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer „VÝROBNO-SKLADOVÝ AREÁL PO-TO“. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Topoľčany.

Uvedený zámer navrhovanej činnosti je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobno-skladovy-areal-po-to

Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Vám oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
REDE zámer Veľkosť: 2.57 MB Formát: pdf Dátum: 20.6.2022