Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Preventívne protipožiarne opatrenia

Dátum: 15.03.2022
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Preventívne protipožiarne opatrenia

Oznam ORHZ v Topoľčanoch

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch

Vážení občania !

Jarné obdobie, ktoré sa považuje za najkrajšie obdobie v roku, je aj obdobím, kedy vzniká najväčší počet požiarov zapríčinených najmä ľudskou činnosťou a to najmä pri nedovolenom vypaľovaní suchej trávy a rôznych porastov v záhradkách, viniciach a lúkach. Každoročným jarným vypaľovaním a zakladaním ohňov sa vytvárajú podmienky pre vznik lesných požiarov, ktoré majú za následok nevyčísliteľné materiálne a ekologické škody, nehovoriac o tom, že sú mnohokrát ohrozené aj ľudské životy nielen samotných občanov, ale aj zasahujúcich príslušníkov. Všetci vieme, že obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Na realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení sa musí podieľať každý z nás. To znamená, že nie len štátne i neštátne právnické osoby obhospodarujúce lesy a lesné pozemkové spoločenstvá, fyzické osoby vlastniace lesy, ale rovnako každý občan pri pobyte v prírode alebo pri manipulácii s horľavými látkami na vlastnom pozemku, zvlášť, keď sa jeho pozemok nachádza v blízkosti lesa. Každý vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný na účely predchádzania vzniku požiarov dodržiavať povinnosti § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch je potrebné upozorniť na nasledovné povinnosti, ktoré sa vzťahujú aj na fyzické osoby:

  • dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
  • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

V prípade zistenia porušenia zákona o ochrane pred požiarmi môže orgán štátneho požiarneho dozoru uložiť za priestupok fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100.- € a pri ústnom prejednaní priestupku až do výšky 331.- €.