Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 05.11.2021
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov Obce Krušovce - bývalá detská ambulancia v Zdravotnom stredisku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to časť nehnuteľnosti súp. číslo 263 na parcele registra C KN  č. 1084, evidovanú na LV č. 989 v k.ú. Krušovce.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Jozef Dvorský - JONIS, Rybany 42, 956 36 Rybany, IČO: 54164117, požiadal o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Zdravotnom stredisku, Ul. Štefánikova súp. č. 263, Krušovce, bývalé priestory detskej ambulancie za účelom prevádzkovania Predajne potravín s rozličným tovarom pre zabezpečovanie základných životných potrieb občanov Obce Krušovce.

Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Obce Krušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krušovce.