Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer prenájmu obecného majetku v zmysle osobitného zreteľa

Dátum: 20.04.2021
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský

Nebytové priestory

Obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov Obce Krušovce - bývalá detská ambulancia v Zdravotnom stredisku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to časť nehnuteľnosti súp. číslo 263 na parcele registra C KN  č. 1084, evidovanú na LV č. 989 v k.ú. Krušovce.

Dôvod hodného osobitného zreteľa:

PEK – BOŽIK, s. r. o., Pod Hôrkou 599, 956 21 Jacovce, požiadala o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Zdravotnom stredisku, Ul. Štefánikova súp. č. 263, Krušovce, bývalé priestory detskej ambulancie za účelom vytvorenia Predajne potravín s rozličným tovarom pre zabezpečovanie základných životných potrieb občanov Obce Krušovce.

Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Obce Krušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krušovce.